Roodviltmos

Aulacomnium palustre


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Ecologie

Aulacomnium palustre is algemeen op veengronden met veel veenmos, in natte heide, op venoevers en in veenmosrietlanden. Ook kan de soort gevonden worden in natte en verzurende graslanden en soms zelfs in halfopen naaldbossen. Het gaat vrijwel altijd om zure standplaatsen. Regelmatig wordt de soort gevonden in door natuurontwikkeling vanuit landbouwgronden ontstane zure en vochtige pioniervegetaties. De soort zal zich mogelijk vooral door vegetatieve verspreiding vestigen, daar Aulacomnium palustre recent nog maar zelden kapselend wordt aangetroffen, waarschijnlijk veel minder vaak dan vroeger.

Verspreiding

Aulacomnium palustre is zowel op het Pleistoceen als in de laagveengebieden een vrij algemene soort. Ook in de duinen wordt de soort regelmatig gevonden, uiteraard vooral in de kalkarme duinen. Het verspreidingsbeeld suggereert een toename na 1980, maar dit is vooral een gevolg van de toename van het aantal inventarisaties. Op grond van analyse van de beschikbare data is er zelfs sprake van een achteruitgang van Rood viltmos hoewel de soort nog steeds vrij algemeen is. In Duitsland is de achteruitgang zo sterk dat de soort daar zelfs op de Rode Lijst geplaatst is. De achteruitgang hangt wellicht samen met de toch nog in veel gebieden aanwezige verdroging. De soort komt voor in Noord- en Centraal Europa, en is veel zeldzamer in Z-Europa.

Summary

Aulacomnium palustre is a rather common species on wet peat, in wet heathlands and on acidic, wet and nutrient poor grassland. Recently a decrease of the species has been recorded, although it is still a more or less common species.

Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Zuur veen
Substraatvoorkeur: veen
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website