Middelst knikmos

Bryum intermedium


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Bryum intermedium is een soort van jonge, vochtige, zandige tot lemige bodems, meestal basenrijk door grondwaterinvloed, moedermateriaal of puin. Middelst knikmos is zeldzaam en waarschijnlijk sterker achteruitgegaan dan de Rode Lijststatus aangeeft. Het kan worden verward met B. archangelicum en vooral met B. pallescens. Het iets gekromde kapsel met scheve mond, het endostoom met goed ontwikkelde ciliën zonder of met korte aanhangsels en de weinig opvallende bladzoom zijn kenmerkend. Vaak komen meerdere generaties kapsels naast elkaar voor. Van voor 1950 zijn er vrijwel geen vindplaatsen uit de duindistricten bekend en ook na 1980 zijn in duinvalleien en op drooggevallen zandplaten weinig vondsten gedaan in vergelijking met B. algovicum en B. archangelicum die qua standplaats overlappen met B. intermedium. Recente vondsten in het binnenland betreffen natuurontwikkelingsterreinen, ruderale terreintjes al dan niet met puin, greppelkanten, zandgroeven en kerkhoven. Het voorkomen op antropogene standplaatsen wordt waarschijnlijk nog onvoldoende opgemerkt.
Familie: Bryaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale vochtige bodem
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website