Hartbladig puntmos

Calliergon cordifolium


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Calliergon cordifolium groeit bij voorkeur op moerassige natte plekken in broekbos, vochtig grasland en rietland op venige bodem. De soort komt vooral voor in duinvalleien, beekdalen en laagveengebieden. De soort doorstaat lichte eutrofiëring beter dan veel andere mossen van moerassen en is dan ook nog vrij algemeen in de genoemde gebieden. Calliergon cordifolium is vrijwel afwezig in de kleipoldergebieden en in Zuid-Limburg, maar lijkt wel redelijk veel voor te komen in het rivierengebied. Verdere inventarisaties moeten duidelijk maken of dit beeld klopt.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: veen
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website