Reuzenpuntmos

Calliergon giganteum


© Annie Vos

Ecologie & verspreiding
Calliergon giganteum komt voor op periodiek drasse of onder water staande basenrijke plekken in schrale graslanden en rietlanden. Het betreft meestal matig voedselrijke plekken en bij eutrofiëring, verdroging of verzuring verdwijnt deze soort. Reuzenpuntmos is sterk achteruitgegaan en is nu vrijwel beperkt tot natuurreservaten in de laagveengebieden. Op de zandgronden komt de soort nog voor in enkele van de nog resterende schraallandreservaten met voldoende kweldruk. Daarbuiten is de soort nog bekend van een enkele duinvallei en open basenrijke moerassige plaats in het rivierengebied. Gerichte inventarisaties in met name het rivierengebied leveren wellicht nog nieuwe vindplaatsen op. Herinventarisatie van oude vindplaatsen kan aangeven of de achteruitgang inderdaad zo dramatisch is en kan helpen bij het lokaliseren van de te beschermen of te herstellen schraalgraslandcomplexen.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: veen
Controle: microscopische determinatie
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website