Goudsikkelmos

Drepanocladus polygamus


© Koos van der Vaart

Ecologie & verspreiding
Drepanocladus polygamus komt voor op natte kalkrijke of basenrijke plekken, vaak waar enige kwel aanwezig is, zowel op kale zandige bodem als op venige bodem. Goudsikkelmos is duidelijk veel zeldzamer dan Moerassikkelmos. De soort komt regelmatig voor in kalkrijke duinvalleien alsmede in laagveengebieden. In het Utrechts-Hollandse plassengebied lijkt echter duidelijk sprake te zijn van achteruitgang. Op jonge drooggevallen zandplaten in het Deltagebied heeft de soort zich op verschillende plaatsen gevestigd. Van veel van de oude vindplaatsen op de Pleistocene zandgronden zijn geen recente opgaven beschikbaar. Vermoedelijk is hier sprake van een sterke achteruitgang maar nadere inventarisatie moet dit beeld echter nog bevestigen. Goudsikkelmos groeide hier vooral op mineraalrijke plekken, zoals zeggemoerassen, langs gegraven plasjes en soms in blauwgraslanden.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: veen
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website