Sterrengoudmos

Campylium stellatum


© Klaas van der Veen

Ecologie & verspreiding
Campylium stellatum komt ogenschijnlijk in vrij sterk uiteenlopende milieus voor. In praktijk gaat het steeds om basenrijke, veelal kalkrijke milieus. Campylium stellatum komt nog regelmatig voor in basenrijke duinvalleien van zeer uiteenlopende ouderdom, zowel op de Waddeneilanden als –mede door herstelprojecten– ook in de Hollandse duinen. In het laagveen is Campylium stellatum kenmerkend voor trilvenen, met het zwaartepunt in Noordwest-Overijssel. De sterkste achteruitgang vertoont dit mos in de Pleistocene streken, waar het voorkomt in blauwgraslanden, kwelmoerasjes en vochtige heiden op leem. Van elk van deze standplaatsen zijn nog maar enkele voorbeelden over, de meeste nog in Twente. Nog vrij veel vindplaatsen zijn bekend uit Zuid-Limburg. Hier staat Sterrengoudmos zowel in kalkgraslanden als in kalkrijke brongebieden. Een interessante vraag is of deze soort zich de komende decennia weet te vestigen in natuurontwikkelingsgebieden met basenrijke kwel. De eerste nieuwe vondst laat nog op zich wachten...
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: op allerlei bodems
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website