Kortharig kronkelsteeltje

Campylopus brevipilus


© Henk Siebel

Ecologie & verspreiding
Ooit was Campylopus brevipilus een zeer algemene soort van vochtige heiden. Agsteribbe (1950) noemt 25 vindplaatsen, die echter op vier na uit de 19de eeuw dateren. De achteruitgang weerspiegelt zich duidelijk in het aantal vondsten tijdens excursies van de BLWG: respectievelijk 5, 3 en 1 in 1945-1960; 1961-1975 en 1976-1990. In de herfst van 1990 werden vrijwel alle mogelijke groeiplaatsen van C. brevipilus in Midden- en Zuid-Nederland onderzocht. Dit leverde een twintigtal vindplaatsen op verspreid over 15 atlasblokken. In het noorden van het land werden steeksproefgewijze een aantal mogelijke groeiplaatsen in vochtige heide onderzocht. Hierbij werd het mos op vijf van de tien onderzochte lokaties aangetroffen. Tijdens het onderzoek bleek dat C. brevipilus niet werd aangetroffen in vergraste heiden en gebieden met zware ammoniakdepositie en dat voor de soort nieuwe habitats waren ontstaan door afplagging. De soort is in het veld lastig te herkennen maar hopelijk leveren nieuwe zoekacties in recent afgeplagde vochtige heide, ook door afname van de stikstofdepositie, resultaat op.
Familie: Leucobryaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: humus
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website