Pijpenkopmos

Catoscopium nigritum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Ecologie
Catoscopium is een soort van permanent vochtige, kalkrijke plaatsen en kan o.a. gevonden worden in basenrijke kwelmilieus en in duinvalleien.

Verspreiding
De enige opgave van Catoscopium nigritum in Nederland is afkomstig van de binnenduinen, ‘op het Langeveld bij Noordwijkerhout’. Dozy heeft hier in 1841 mooi materiaal verzameld met tientallen sporenkapsels. De soort groeide hier in een natte duinvallei, “in drassigen, veenachtige grond in de duinen” (Abeleven, 1893). In deze omgeving is in die tijd ook Pseudocalliergon lycopodioides gevonden; beide soorten wijzen op kalkrijke kwel. Het Langeveld is sindsdien gedeeltelijk afgegraven voor zandwinning en verdroogd door waterwinning.
Ook in de ons omringende landen is deze vooral arctische en boreaal-montane soort zeer zeldzaam of zeer zeldzaam geworden of zelfs ontbrekend, en de kans op nieuwe vondsten is dan ook zeer klein. In Duitsland komt de soort vrijwel uitsluitend in de Alpen voor.

Summary
Catoscopium nigritum has been found once in The Netherlands, in 1841 in a wet dune valley.


Groep: Bladmossen
Status: Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Substraatvoorkeur: veen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website