Haarspitsmos

Cirriphyllum piliferum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Cirriphyllum piliferum is vooral een soort van kleigronden. Hier wordt de soort met name gevonden in open bossen, langs bospaden en dijken. Af en toe wordt Haarspitsmos ook gevonden in niet te zure rietlanden en in graslanden op venige bodems. De soort komt vooral voor in Zuid-Limburg, in het rivierengebied, in grotere beekdalen en in poldergebieden. Ook in de Flevopolders heeft deze soort zich nu gevestigd. Wellicht wordt de soort regelmatig over het hoofd gezien doordat de plekken waar de soort groeit minder bekeken worden en de aandacht in bijv. de kleigebieden vooral uitgaat naar epifyten. Meer volledige inventarisatie in deze gebieden moet duidelijk maken of het tot op heden op veel plaatsen ontbreken door onvolledige inventarisatie komt of dat er bepaalde factoren, zoals kalkrijkdom, aan de verschillen in voorkomen ten grondslag liggen.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: grof strooisel
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website