Kammos

Ctenidium molluscum


© Paul Spreuwenberg

Ecologie & verspreiding
Ctenidium molluscum komt voornamelijk voor in de kalkgraslanden in Zuid-Limburg. Hier kan de soort massaal aanwezig zijn. Verder groeit Kammos verspreid door ons land in kalkrijke milieus. Vroeger is Kammos o.a. in kalkrijke, natte schraallanden (blauwgraslanden) gevonden, recent ook in een oudere maar basenrijke duinvallei op Texel en in een vergelijkbaar milieu in de Lauwersmeer. De overige vondsten langs de kust betreffen, uitgezonderd Texel, steile en kalkrijke noordhellingen. Diverse recente vondsten in het binnenland zijn afkomstig van beschaduwd beton. Buiten Zuid-Limburg is Kammos altijd al een zeldzame verschijning in ons land geweest. Uit de Flevopolders is de soort waarschijnlijk al weer geheel verdwenen, evenals uit natte schraallanden in het binnenland. Het verspreidingskaartje geeft waarschijnlijk dan ook een te positief beeld. Controle van de vroegere vindplaatsen zou echter heel welkom zijn. Zouden de vele pogingen tot herstel van de waterhuishouding van schraallanden ook tot nieuwe vondsten van deze soort kunnen leiden? Aan de herkenbaarheid van Kammos ligt het niet: de regelmatig geveerde soort is onmiskenbaar. Kapsels zijn alleen heel vroeger enkele malen gevonden.
Familie: Hypnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Droog schraalland
Substraatvoorkeur: gruis en steen
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website