Moerasgaffeltandmos

Dicranum bonjeanii


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Dicranum bonjeanii is de echte wetlandspecialist onder de gaffeltandmossen. Behalve in laagveenmoeras was de soort tamelijk algemeen in blauwgrasland, lokaal in duinvalleien en in natte heide. De enorme achteruitgang van het aantal vindplaatsen illustreert duidelijk dat de kwaliteit van de Nederlandse wetlands terug loopt (afname rietmaaibeheer, verdroging, verzuring en eutrofiëring). In het Fries-Overijsselse laagveengebied, in sommige beekdalen in Drenthe en Twente (Dal van de Mosbeek) en plaatselijk in Zuid-Holland houdt Dicranum bonjeanii goed stand. Behalve van moerassen is de soort ook bekend van (naald)bossen en incidenteel van noordhellingen in de kalkrijke duinen. Wellicht zijn in deze milieus groeiplaatsen over het hoofd gezien, want Dicranum bonjeanii lijkt sterk op gerimpelde vormen van D. scoparium. Controleer dus altijd het aantal lamellen op de onderzijde van de nerf. Het toekomstbeeld voor Dicranum bonjeanii is op veel plekken somber. Veel bestaande groeiplaatsen worden bedreigd en verbreiding via sporen is gebrekkig. Sporenkapsels zijn al anderhalve eeuw niet meer in Nederland waargenomen.
Familie: Dicranaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: veen
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website