Moerassikkelmos

Drepanocladus aduncus


© Andrew Spink

Ecologie & verspreiding
Drepanocladus aduncus komt voor op allerlei moerassige plaatsen, zoals duinvalleien, slootkanten, rietlanden en natte graslanden. Soms komt de soort ook voor op natte akkers of op steentaluds langs rivieren. De soort is zeer veelvormig, samenhangend met de groeiplaats. Dit heeft in het buitenland wel geleid tot het onderscheiden van meerdere soorten. Er zijn echter geleidelijke overgangen en verschillende vormen kunnen soms aan takken van dezelfde plant worden herkend. Moerassikkelmos is algemeen in het rivierengebied, de duinen en in poldergebieden. Blijkens recente inventarisaties is deze soort ook algemeen in beekdalen in de Pleistocene zandgebieden. Mogelijk is hier zelfs sprake van een toename. Het ontbreken in de grootschalige akkergebieden in het westen en noorden van het land berust mogelijk op het geringe aantal inventarisaties op die plekken, maar het kan ook zijn dat dit landschap zelfs voor deze soort ongeschikt is geworden. Een systematische inventarisatie kan dit duidelijk maken.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: veen
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website