Vensikkelmos

Warnstorfia fluitans


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Warnstorfia fluitans groeit op natte tot vochtige, basenarme, zure plekken, zoals vennen, natte heiden, hoogvenen, zure delen van laagvenen, zure duinvalleien, maar is ook te vinden op vochtig strooisel in naaldbossen. Hoewel Warnstorfia fluitans in de tweede helft van de 20ste eeuw geprofiteerd heeft van de zure neerslag, is het aannemelijk dat de toename na 1980 van het aantal stippen vooral veroorzaakt is door intensivering van het mossenonderzoek. Opgaven voor streken met overwegend basenrijke milieus (klei, kalkhoudend zand, basenrijk water) zijn verdacht; het desbetreffende materiaal dient, indien mogelijk, nogmaals goed bekeken te worden. Verwarring van deze zeer variabele soort kan gemakkelijk optreden met de iets basenminnende W. exannulata, met Drepanocladus spp. en met vormen van Sanionia uncinata en Leptodictyum riparium. Vormen van Warnstorfia fluitans met een zeer korte top, sterk aflopende bladeren en slechts enkele tandjes langs de bladrand zijn beschreven als Warnstorfia pseudostraminea (C. Müll) Tuom. & T. Kop. Recent is weer discussie over het voorkomen van dit taxon in Nederland ontstaan. Een grondige revisie is nodig om vast te stellen of het hier om een zelfstandig taxon gaat en hoe het voorkomen in Nederland is.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Zuur veen
Substraatvoorkeur: veen
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website