Wolfsklauwmos

Pseudocalliergon lycopodioides


© Maarten Langbroek

Ecologie & verspreiding
Pseudocalliergon lycopodioides groeit in basenrijke moerassen en duinvalleien, vaak in drassige slenkjes, laagten of greppels. De soort is evenals andere mossen van basenrijke, natte milieus sterk achteruitgegaan. In laagveengebieden en in de Pleistocene streken verliep de achteruitgang dramatisch. Extra bescherming van de laatste groeiplaatsen is nodig om te voorkomen dat Wolfsklauwmos geheel uit het binnenland verdwijnt. Op de Waddeneilanden en bij Callantsoog houdt Wolfsklauwmos nog stand in natte duinvalleien, maar verder zuidwaarts is de soort verdwenen, behalve op Voorne. Hernieuwde inspectie van oude vindplaatsen is gewenst om tot effectieve bescherming van de laatste populaties van Wolfsklauwmos te komen.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: veen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website