Groen schorpioenmos

Scorpidium cossonii


© Jelle van Dijk

Ecologie & verspreiding
Scorpidium cossonii is een soort van basenrijke moerassen en komt voor in kalkrijke duinvalleien, trilvenen, kalkmoeras of plekken met veel kwel in blauwgraslanden. Het mos staat in iets minder natte delen van de zonering dan Scorpidium scorpioides. De achteruitgang van Scorpidium cossonii is schrikbarend. De soort is verdwenen uit de vastelandsduinen en uit het Utrechts-Hollandse laagveengebied. Scorpidium cossonii heeft alleen enigermate standgehouden in Noordwest-Overijssel en is verder nog spaarzaam aanwezig in kleine populaties in enkele kwelrijke gebieden in de Pleistocene streken en in het Kathagerbroek in Zuid-Limburg. Omdat deze soort aan het einde van de 20ste eeuw een tijd lang niet apart meer werd onderscheiden naast Purper schorpioenmos (Scorpidium revolvens s.s.), werden recente waarnemingen deels onder de verzamelnaam Klein schorpioenmos (Scorpidium revolvens + cossonii) gepubliceerd.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: veen
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website