Gekruld sikkelmos

Drepanocladus sendtneri


© Bas Kers

Ecologie & verspreiding
Drepanocladus sendtneri is de meest kieskeurige van alle Sikkelmossen wat vocht en kalkrijkdom betreft. De soort komt vooral voor in kalkrijke duinvalleien, kalkmoerassen en basenrijkere overgangsvenen, 'vaak' samen met Pseudocalliergon lycopodioides, waar de soort ecologisch het meest op lijkt. Gekruld sikkelmos is zeer sterk achteruitgegaan. Recent is de soort alleen nog bekend van Texel, Voorne en Noordwest-Overijssel. Op alle andere vindplaatsen is de soort waarschijnlijk verdwenen door het verdwijnen van voldoende kwel, en ook door verzuring en vermesting. Om dit beeld te bevestigen is echter het nazoeken van oude vindplaatsen nodig. Mogelijk is de soort nog te vinden in Twente; de laatste waarneming is hier van ruim 10 jaar geleden.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: veen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website