Geel schorpioenmos

Hamatocaulis vernicosus


© Jakob Hanenburg

Ecologie & verspreiding
Hamatocaulis vernicosus is een soort van kalkarme maar ijzerrijke moerassen. In Nederland kwam deze soort onder meer voor in blauwgraslanden in beekdalen met veel kwel. Door verdroging en habitatvernietiging is Hamatocaulis in grote delen van Europa sterk achteruitgegaan, wat de soort via de Europese Habitatrichtlijn een beschermde status bezorgde. In Nederland was de soort vanouds zeldzaam, maar wel wijd verspreid; na 1965 leek Geel schorpioenmos echter geheel verdwenen. Enkele jaren geleden werd in de Meppelerdieplanden een omvangrijke populatie ontdekt, terwijl de soort vroeger niet uit Noordwest-Overijssel bekend was. Hamatocaulis groeit in overstromingsgrasland dat het midden houdt tussen dotterbloemhooiland en kleine zeggenmoeras. Op grond van de Habitatrichtlijn vindt hier regelmatig monitoring plaats. Recent is de soort ook bij het Kiersche Wiede aangetroffen alsmede aan de overzijde van het Meppelerdiep, beide locaties liggen in hetzelfde atlasblok. Hamatocaulis vernicosus lijkt op het eerste gezicht vrij sterk op andere moerasmossen met sikkelvormige bladeren, zowel op Warnstorfia-soorten als op Scorpidium cossonii. De status van deze soort nodigt uit tot gericht zoeken, zowel op vroegere locaties als in thans geschikt lijkende moerassen.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: veen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website