Kalkeendagsmos

Ephemerum recurvifolium


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Ephemerum recurvifolium groeit op open plekjes in graslanden en op dijken, soms in akkers, op basische, doorgaans kalkhoudende, kleiïge grond. Het mos komt voor in Zuid-Limburg, onder andere in kalkgraslanden, in het rivierengebied en in de zeekleigebieden. In Nederland is het aantal vondsten na 1980 toegenomen. Dat is vermoedelijk het gevolg van intensivering van het mossenonderzoek, maar klimaatverandering kan ook een rol spelen daar Kalkeendagsmos een warmteminnend mos is. Ephemerum recurvifolium werd bij Nieuwegein en Culemborg ontdekt toen in oktober 1999 - dus in een maand waarin vegetatieonderzoekers niet naar graslanden plegen te kijken - twee vegetatieopnamen van Glanshaverhooiland en Kamgrasweide gemaakt werden op een snelwegtalud respectievelijk een zomerkade. Meer vondsten zijn dus mogelijk te verwachten als in september tot november veel vaker gezocht wordt in onbemeste graslanden op kalk- en vochthoudende, kleiïge bodem. Wie vindt Kalkeendagsmos het eerst in het IJsseldal? Ephemerum recurvifolium staat als rare op de Europese Rode Lijst.
Familie: Ephemeraceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website