Dwergvedermos

Fissidens exilis


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Fissidens exilis wordt evenals F. incurvus, waarmee het verspreidingsbeeld grotendeels overeenkomt, voornamelijk langs de rivieren en in de kleigebieden gevonden. Het groeit in groene tot geelgroene losse zoden op vochtige, open klei en leem in loofbossen, parken, op dijken, braakliggende akkers, weilanden, greppels en langs sloten. Kapsels zijn meestal wel aanwezig en worden vooral gevonden in de periode van december tot mei. Het verspreidingsbeeld van Fissidens exilis is zeker nog onvolledig. Vooral in de zeeklei- en rivierkleigebieden kunnen nog groeiplaatsen ontdekt worden. Aangezien 's winters de vegetatie is afgestorven en Fissidens exilis in de winterperiode kapsels vormt heeft een inventarisatie in deze periode de voorkeur. De minuscule plantjes, en in het bijzonder de kapseltjes, vallen dan meer op.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website