Schansmos

Helodium blandowii


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Helodium blandowii is een soort van basenrijke moerassen. In 1859 is het verzameld bij Valthe, samen met andere legendarische, eveneens in ons land uitgestorven soorten als Paludella squarrosa en Tomentypnum nitens. In 1986 werd op de Schotsman/Ruiterplaat in het Veerse Meer een plek Schansmos ontdekt op kalkrijk zand, vergezeld van mossen van voedselarme moerassen, zoals Aulacomnium palustre, Climacium dendroides en de zeer zeldzame Sphagnum fuscum. In 1988 was de plek achteruitgegaan maar werden wel jonge sporenkapsels gevonden. Inmiddels is de soort hier ongetwijfeld verdwenen. Schansmos is in veel Europese landen uitgestorven maar kennelijk produceert deze eenhuizige, boreaal-montane soort in Noord-Europa nog voldoende sporen om zich incidenteel te kunnen vestigen in Noordwest-Europa. Dat laat onverlet dat de kans om deze fraaie en forse soort nog weer eens in Nederland te zien heel klein is.
Familie: Thuidiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: veen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website