Smaragdmos

Homalothecium lutescens


© Maarten Langbroek

Ecologie & verspreiding
Homalothecium lutescens groeit onder meer in open, droog, zwak stuivend duingrasland, kalkgrasland, kalkrijke rivierduinen, op zonnige oude muren en op dijken van basisch gesteente. De soort wordt vooral in de duinen en in Zuid-Limburg, langs de grote rivieren en de IJsselmeerkust gevonden. Op de Waddeneilanden wordt de soort relatief vaak langs met schelpen verharde fietspaden aangetroffen. Het aantal vondsten op de zandgronden in het binnenland was voor 1980 al gering, en is vanaf 1980, waarschijnlijk vooral door verzuring en vermesting, nog minder geworden. Homalothecium lutescens is te herkennen aan de stijve, rechte stengels en takken en de rechtzijdige, smal driehoekige, in de lengte diep en lang geplooide blaadjes. Verwarring is mogelijk met Homalothecium sericeum, dat meestal kleiner is en hakig gekromde takken heeft, en Dikkopmossen, waarvan de bladen eveneens geplooid zijn, maar met een smallere basis en meer toegespitst. Smaragdmos is één van die slaapmossen die voor 1950 veel vaker kapselend werd aangetroffen dan nu, maar waarbij recent toch weer af en toe kapsels worden gevonden.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Droog schraalland
Substraatvoorkeur: gruis en steen
Controle: veldwaarneming
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website