Heideklauwtjesmos

Hypnum jutlandicum


© Niko Buiten

Ecologie & verspreiding
Hypnum jutlandicum komt voor op zuur strooisel in heiden en droge schrale graslanden, op boomvoeten van bomen met zure schors en op dode liggende bomen. De soort lijkt door verzuring, verdroging en vermesting niet benadeeld te worden, en mogelijk zelfs bevoordeeld. Hypnum jutlandicum is dan ook algemeen op de Pleistocene zandgronden, in de duinen en in Zuid-Limburg. Daarnaast komt de soort talrijk voor in laagveengebieden. Op de kleigronden lijkt de soort zeldzaam te zijn. De vindplaatsen betreffen hier vaak oude wilgen en populieren met verzuurde schors of oude rieten daken. Het is verleidelijk om op basis van het kaartbeeld te spreken van een toename van deze soort, maar de soort is in het verdere verleden niet altijd onderscheiden van Hypnum cupressiforme, waardoor een toename wellicht wat wordt vertekend.
Familie: Hypnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: grof strooisel
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website