Slankmos

Leptobryum pyriforme


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Leptobryum pyriforme is een zomerpionier van natte tot vochtige, open, meestal voedselrijke standplaatsen op allerlei grondsoorten, zoals slootkanten, trapgaten in weilanden, droogvallende oevers, vochtige ruderale terreinen, kwekerijen, zelfs bloempotten. De soort is in geheel Nederland algemeen. De sterke toename na 1980, vooral in goed onderzochte gebieden, is waarschijnlijk grotendeels een inventarisatie-effect, al is denkbaar dat Slankmos in de 20ste eeuw echt vooruit is gegaan als gevolg van grootschalige eutrofiëring. Systematisch vegetatieonderzoek door de provincie Zuid-Holland wijst uit dat Leptobryum in die provincie op slootkanten het op twee na algemeenste mos is; alleen Brachythecium rutabulum en Physcomitrium pyriforme worden nog vaker gevonden. Waarschijnlijk ontbreekt de soort alleen in gebieden die voedselarm én droog zijn, zoals delen van de Veluwe. Meer onderzoek van ruderale standplaatsen en de onafzienbare kilometers slootoever in poldergebieden kan het aantal vondsten nog flink opvijzelen. De uiterst iele plantjes vallen individueel weinig op, maar vormen vaak vrij omvangrijke, goed zichtbare zoden. Massaal kapselende populaties kunnen natuurontwikkelingsterreinen compleet bruin doen zien. De rizoïden dragen vrijwel altijd zeer karakteristieke tubers.
Familie: Meesiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: op allerlei bodems
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website