Bleek peermos

Pohlia wahlenbergii


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Pohlia wahlenbergii groeit langs beken, slootjes en in moerassige graslanden. Het is een vooral op de hogere zandgronden en in het heuvelland bekende soort waarvan het verspreidingsbeeld van voor 1950 in grote lijnen overeenkomt met het huidige. Wel is het aantal vondsten aanmerkelijk toegenomen, waarschijnlijk als gevolg van toegenomen inventarisaties maar ook natuurontwikkeling kan een bijdrage hebben geleverd. De vondst in de duinen betreft de Japanse (mos)tuin in Park Clingendael (Den Haag). Pohlia wahlenbergii is door zijn witachtige, bleek tot blauwgroene kleur in het veld alleen te verwarren met Philonotis-soorten. Het is tweehuizig en ontbeert broedlichamen. Kapsels zijn uit Nederland niet bekend en gametangieën worden zelden gevormd. Hoe het zich verspreidt en lokaal handhaaft is een raadsel. Aandacht voor fertiele populaties is dan ook gewenst.
Familie: Mniaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale vochtige bodem
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website