Rood sterrenmos

Mnium marginatum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Mnium marginatum komt voor op basenrijke leem, lemige klei, uitgeloogde mergel en op met kalkrijk slib bedekte boomvoeten en basaltblokken. De soort heeft een voorkeur voor een beschaduwde, min of meer verticale ondergrond. Het voorkomen in het rivierengebied beperkt zich vrijwel tot het zoetwatergetijdengebied: de Biesbosch, de Oude Maas rond Rotterdam en de zuidoever van Amer en Bergsche Maas. Hier is Mnium marginatum op beslibde of vergane wilgenstronken, beslibde basaltblokken en op de oevers van brede kreken niet zeldzaam. Het verspreidingskaartje laat een sterke toename zien van het aantal vindplaatsen. Vermoedelijk is dit echter meer het gevolg van uitvoerige recente inventarisaties dan dat er van een echte uitbreiding sprake is. In Zuid-Limburg is Mnium marginatum voornamelijk te vinden langs holle wegen en in hellingbossen. De vondsten in de Achterhoek en Oost-Twente komen overwegend van steile, zandige beekoevers. Planten van Mnium marginatum zijn veelal rood aangelopen en bezitten naar de stengeltop toe geleidelijk langer wordende blaadjes. Hierdoor is het ondanks de zeer variabele bladvorm veelal toch goed in het veld te herkennen.
Familie: Mniaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website