Harlekijnmos

Paludella squarrosa


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Ecologie
Paludella squarrosa komt voor aan de rand van kwelgebieden, bijvoorbeeld in rivierdelta’s en verlandingsvegetaties langs grondwatergevoede meertjes. De soort groeit daar temidden van mesotrofe veenmossen, zoals Sphagnum teres. Paludella stelt zeer hoge eisen aan het milieu: het mos komt voor op plaatsen met van toevoer van basenrijk grondwater, waarop zich een kleine neerslaglens heeft gevormd. Dergelijke overgangsmilieus zijn tegenwoordig in ons land erg zeldzaam, evenals de daarvoor kenmerkende mossen. Naast Harlekijnmos zijn dit o.a. Helodium blandowii en Tomentypnum nitens, beide eveneens uitgestorven.

Verspreiding
Harlekijnmos is een tot de verbeelding sprekende soort die in 1859 op twee plaatsen in Drenthe werd gevonden door van der Sande Lacoste en Suringar. Over de twee groeiplaatsen wordt vermeld: ‘tussen Vaccinium oxycoccus aan den ouden dijk te Weerdinge en bij de Schans te Valthe’. De soort is in Nederland uitgestorven maar is bijv. ook in Duitsland vrijwel verdwenen. De voor deze soort kenmerkende zwakzure kwelveentjes hebben door ontginning, door de sterke intensivering van de landbouw en de daarmee gepaard gaande ontwatering nauwelijks meer kans op een duurzaam voortbestaan in West-Europa.

Summary
Paludella squarrosa is found only twice in The Netherlands, on two localities in 1859.
Familie: Meesiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Al voor 1900 verdwenen uit Nederland
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Substraatvoorkeur: veen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website