Knopwintermos

Microbryum floerkeanum


Ecologie & verspreiding

Ecologie

Microbryum floerkeanum is een winterannuel van open, kalkrijke klei en loss. De vondsten in Zuid-Limburg zijn gedaan in grasland, op een braakliggende akker en op de oever van een pas gegraven poel. In het rivierengebied zijn de kleine, bruingroene plantjes gevonden op dijktaluds en droogvallende bodems in uiterwaarden. De warmteminnende soort ontwikkelt zich vooral goed in vochtige herfstmaanden na een warm en droog voorjaar.

Verspreiding

Microbryum floerkeanum is gevonden in het Midden-Nederlandse rivierengebied en in Zuid-Limburg. Daar werd de soort in 1973 voor het eerst gevonden, en gedurende enige tijd leek M. floerkeanum een Limburgse soort. In 1987 werd de eerste vondst in het rivierengebied gedaan. Dankzij enkele recente vondsten lijkt M. floerkeanum in Nederland nu meer een soort van het rivierengebied te zijn geworden temeer daar de laatste vondst in Zuid-Limburg al dateert van 1996. Microbryum floerkeanum komt voor in West-, Midden- en Zuid-Europa, hoewel zeldzaam in het mediterrane gebied. In de ons omringende landen is het zeldzaam in het Midden- en Zuid-Duitse heuvelland, België en zuidoost-Engeland.

Summary

Microbryum floerkeanum is a rare ephemeral on open calcareous clay in Zuid-Limburg and along the rivers in the middle of the country.

Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: klei en leem
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website