Beekstaartjesmos

Philonotis fontana


© Willy Heimeriks

Ecologie & verspreiding
Philonotis fontana is vrij algemeen op de Pleistocene gronden. De Nederlandse naam Beekstaartjesmos is wat misleidend, het Duitse 'Gemeines Quellmoos' is treffender. De plantjes komen weliswaar langs ondiepe beken met open fijn zandige of lemige grond voor, op plekken waar kwelwater uitzijgt, maar ook op andere kwelplekken wordt dit mos gevonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om slootkanten, open graslanden of plassen met wat wisselende waterstand of zandige, licht gestoorde plekken in venen. De standplaatsen zijn altijd zonnig. Van de duinen (Terschelling, Texel en de Amsterdamse Waterleidingduinen) is Philonotis fontana pas sinds enkele jaren bekend. Gezien Philonotis fontana een goede kwelindicator is, incl. oppervlakkig afstromend grondwater, is het zinvol op plekken met deze soort altijd goed rond te kijken naar andere minder algemene soorten. Op enkele plaatsen worden de laatste jaren de opvallende bolvormige kapsels weer aangetroffen. Binnen P. fontana worden var. fontana en var. caespitosa onderscheiden. De eerste heeft een omgerolde, de tweede een vlakke bladrand. Var. caespitosa is veel zeldzamer dan var. fontana maar de verspreiding is onvoldoende bekend. De variëteiten worden tot nu toe helaas te weinig onderscheiden om het opnemen van verspreidingskaartjes zinvol te laten zijn.
Familie: Bartramiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: op allerlei bodems
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website