Slibmos

Physcomitrella patens


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Physcomitrella patens is een kensoort van de Slijkgroen-associatie, een pioniergemeenschap die in de nazomer verschijnt op droogvallende slikkige oevers in de uiterwaarden van de grote rivieren. Voor 1980 is Slibmos inderdaad bijna uitsluitend langs de grote rivieren gevonden; recentelijk heeft de soort daar ongetwijfeld geprofiteerd van de vele natuurontwikkelingsprojecten. Slibmos kan ook worden aangetroffen buiten het winterbed van de grote rivieren. Zo verschijnt de soort wel eens langs opdrogende regenwaterplassen op zware komklei in de binnendijkse polders, kilometers van de uiterwaarden vandaan. Het kaartje laat ook stippen zien in onder meer Flevoland, Twente en Brabant, op nog veel grotere afstand van de grote rivieren. In de uiterwaarden zullen zeker nog vele vondsten volgen, maar interessanter is de vraag in welke andere delen van het land Slibmos eveneens 's zomers pioniert op droogvallende kleiïge of lemige bodem. De gezaagde, grootcellige blaadjes met niet-uitredende nerf en het doorgaans aanwezige zittende kapseltje met het smalle huikje maken deze soort onmiskenbaar.
Familie: Funariaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale vochtige bodem
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website