Ziltmos

Hennediella heimii


© Wouter Van Landuyt

Ecologie & verspreiding
Hennediella heimii is een soort met een uitgesproken voorkeur voor zilte tot brakke, kleiïge standplaatsen. Het staat ook wel op beslibde oeverbeschoeiingen. Na de aanleg van de Afsluitdijk is Hennediella heimii rond de voormalige Zuiderzee en in het binnenland van Noord-Holland tengevolge van verzoeting vrijwel verdwenen. Op de Waddeneilanden, langs de Fries-Groningse vastelandskust en in Zuidwest-Nederland zijn per saldo geen grote veranderingen te bespeuren. Op Goeree-Overflakkee zijn langs het zoute Grevelingenmeer veel recente vondsten gedaan bij vegetatieonderzoek door de provincie Zuid-Holland. Sporadisch wordt de soort ook ver in het binnenland wel eens aangetroffen. De gezaagde blaadjes, het bij rijpheid als een parasol omhooggehouden kapseldeksel en de standplaats maken Ziltmos in het veld goed herkenbaar. Meer onderzoek van de Fries-Groningse vastelandskust en het Zeeuwse deel van het zuidwestelijke estuarium zal het aantal vindplaatsen vermoedelijk nog wat opkrikken.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale vochtige bodem
Substraatvoorkeur: op allerlei bodems
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website