Vals kortsteeltje

Pseudephemerum nitidum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Pseudephemerum nitidum groeit op zand, veen en klei en is een zomerpionier van vochtige, open, meestal voedselrijke, kalkarme standplaatsen, zoals akkers, weilandgreppels, trapgaten en oevers. Het opvallende bolwerk in Zuid-Holland betreft de kalkloze klei- en veengronden in de komgebieden aan weerszijden van de Lek, de Hollandsche IJssel en de Oude Rijn, waar de soort algemeen is op slootkanten (Vals kortsteeltje staat hier vooral net boven de waterlijn en in trapgaten). Voor 1980 stond Pseudephemerum nitidum te boek als een vrij zeldzame soort van voornamelijk hoog Nederland. Na 1980 is het aantal vondsten niet alleen in West-Nederland, maar ook op het Pleistoceen toegenomen. In de kalkarme komgebieden van Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant is dit mos ongetwijfeld op begraasde slootkanten te vinden. Het kaartbeeld rond Eindhoven toont aan dat ook op het Pleistoceen nog winst is te boeken. Pseudephemerum heeft doorgaans kapsels en is 's zomers dan eenvoudig herkenbaar; een aanvullend kenmerk is de licht oranjebruine kleur van de stengeltjes
Familie: Ditrichaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Kale vochtige bodem
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website