Kwelviltsterrenmos

Rhizomnium pseudopunctatum


Ecologie & verspreiding
Rhizomnium pseudopunctatum staat op plekken waar zuur regenwater in contact komt met basenrijk grond- of oppervlaktewater, zoals trilvenen, bronveentjes en duinvalleien. Rond 1950 werd deze soort nog regelmatig waargenomen in het Utrechts-Hollandse plassengebied, maar na 1980 is de soort hier nog slechts enkele malen gevonden. De meeste recente opgaven zijn van de trilvenen in Noordwest-Overijssel. In 1991 werd dit mos daar in vijf verschillende kilometerblokken genoteerd en tijdens een inventarisatie-onderzoek in de periode 1992-1995 zelfs op acht verschillende locaties. Het rapport van het laatste onderzoek vermeldt echter: 'vergeleken met een aantal andere trilveensoorten is zij opvallend zeldzaam. Bovendien betrof het steeds kleine populaties'. De waarneming in Zeeuws-Vlaanderen is van 1980 en is gedaan in natuurgebied de Braakman, maar het mos werd daar in 2006 niet teruggevonden. De vondsten van Texel en Terschelling betreffen oudere duinvalleien met oppervlakkige ontwatering en invloed van kwel. De soort groeide daar samen met o.a. Fissidens adianthoides, Campylium stellatum en Dicranum bonjeanii. Verder zijn er een paar waarnemingen van deze zeer zeldzame soort van kwelrijke slootkanten en elzenbroekbossen.
Familie: Mniaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: veen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website