Duinsnavelmos

Rhynchostegium megapolitanum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Rhynchostegium megapolitanum groeit op voedselrijke zandige grond in open bosjes, struweel of grazige hellingen, voor zover deze niet te kalkarm is. De soort is algemeen in de kalkrijke duinen, maar komt ook voor op de Waddeneilanden (hier vooral op noordhellingen) alsmede op rivierduinen en dijken of ruderale plekken. Buiten de kalkrijke duinen wordt er meestal niet gericht op gelet en is de verspreiding wellicht onderschat. Uit recente intensievere inventarisaties blijkt dat de soort ook verspreid op de Pleistocene zandgronden, in poldergebieden en in stedelijke omgeving gevonden kan worden. Gerichter inventariseren in o.a. het rivierengebied zal nodig zijn om het verspreidingsbeeld scherper te krijgen.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Droog schraalland
Substraatvoorkeur: grof zand en gruis
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website