Rood schorpioenmos

Scorpidium scorpioides


© Klaas van der Veen

Ecologie & verspreiding
Scorpidium scorpioides komt voor in natte slenkjes, greppels of laagten in kalkrijke duinvalleien, trilvenen, hellingveentjes en kwelrijke plekken op de grens van overgangsvenen en blauwgraslanden. Door eutrofiëring en verdroging is dit Schorpioenmos zeer sterk achteruitgegaan. In het duingebied is de soort nu elk geval nog aanwezig op Texel. In de Pleistocene streken is de achteruitgang het meest dramatisch en is de soort recent nog slechts bekend van enkele locaties. Het beste heeft Scorpidium scorpioides stand gehouden in de laagveengebieden van Noordwest-Overijssel, al zijn veel populaties ook hier tot geringe oppervlakten geslonken. Dit geldt nog sterker voor de Utrechts-Hollandse veengebieden, waar nog slechts minimale hoeveelheden Rood schorpioenmos voorkomen. Zowel in als buiten deze laagveengebieden is het van belang de soort aandacht te geven door de locaties en de populatiegrootte goed te volgen met het oog op verdere bescherming, die zich allereerst op de waterhuishouding zal moeten richten. Rood schorpioenmos is een meetsoort voor natuurbeheersubsidies (Programma Beheer), hetgeen de monitoring zeker ten goede zal komen. Experimenten hebben aangetoond dat de soort zich na herintroductie goed kan handhaven (Kooijman et al., 1994).
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: veen
Controle: microscopische determinatie
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website