Trilveenveenmos

Sphagnum contortum


© Rudi Zielman

Ecologie & verspreiding
Ecologie
Sphagnum contortum is in zekere zin een 'buitenbeentje' onder de veenmossen: zure standplaatsen worden gemeden. Schoon maar mineraalrijk water in kwelveentjes, trilvenen en bronweides creëren goede standplaatscondities. Vegetaties met Sphagnum contortum kenmerken zich vaak door een hoge diversiteit in grasachtigen, zoals blauwgraslanden, veenmosrietland, maar ook in niet te dichte Galigaanvelden komt Sphagnum contortum voor. Veel van de begeleidende mossen horen tot de zo genaamde "Braunmoose": grotere Amblystegiaceae met een donkere kleur.

Verspreiding
In tegenstelling tot de meeste andere Veenmossoorten komt Sphagnum contortum vrijwel niet op de zandgronden voor. Daar waar dit pareltje toch op de zandgronden gevonden wordt is sprake van schraallanden met kweldruk van mineraalrijk water zoals in het geval van recente vondsten in het dal van de Mosbeek (2012), het Korenburgerveen (2005), de Hel bij Veenendaal (2011) en bij Sprang-Capelle (2009). Het merendeel van de huidige vindplaatsen is gelegen in de laagveenmoerassen. De soort is plaatselijk nog vrij algemeen in Nationaal Park de Wieden-Weerribben. De soort komt daar vooral in trilvenen voor. In trilvenen in de Vechtplassen is de soort zeer schaars geworden en ook in de Nieuwkoopse Plassen is de soort zeer zeldzaam (de Haeck). Steeds gaat het om vindplaatsen onder invloed van met mineralen aangerijkt water. Een consequent maaibeheer en het verhinderen van verzuring is nodig om de juiste standplaatscondities te handhaven.

Summary
Sphagnum contortum is a rare species of mineral rich graminoid vegetations like rich fens. It's occurrence in The Netherlands is mostly confined to two areas where mineral enriched water results in the presence of these rich fens: rather frequently occurring in the Wieden-Weerribben area and rare in the western part of the province of Utrecht.
Familie: Sphagnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: veen
Controle: microscopische determinatie
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website