Waterveenmos

Sphagnum cuspidatum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Ecologie
Sphagnum cuspidatum groeit in en langs zuur, voedselarm stilstaand water en kan veelvuldig gevonden worden in vennen, hoogveenslenken en greppels in vochtige heide. De soort is niet ongewoon in Gagelstruwelen, minder algemeen in depressies van blauwgraslanden, heischraal grasland en in bosvennen. Als pionier in de secundaire successie van veenputten kan Sphagnum cuspidatum uitgestrekte drijvende tapijten vormen. Drijvende planten zijn lang en dun in alle delen, als de mat steviger wordt, treden vaak stevigere planten op die een sterke gelijkenis met Sphagnum fallax kunnen hebben. Sphagnum cuspidatum kan goed tegen wisselende waterstanden, bij het tijdelijk droogvallen van vennen of greppels blijft een papierachtig filmpje op de bodem liggen waaruit de begroeiing zich na regen snel weer kan herstellen.

Verspreiding
Sphagnum cuspidatum is algemeen in natte natuurgebieden op de hoger gelegen zandgronden. Door de noodzaak van zuur en voedselarm water in het milieu is de soort buiten natuurterreinen weinig te vinden. Op kleigronden ontbreekt de soort door het ontbreken van deze voorwaarden en ook in de veenweidegebieden zijn vrijwel geen geschikte groeiplaatsen.

Summary
Sphagnum cuspidatum is a common species of acid, nutrient poor wet places. Bog pools are favourite habitats, depressions in other acid terrains may also be occupied. The species can cope with changing water tables. Sphagnum cuspidatum can be found in the sandy regions of The Netherlands. It is almost completely absent in the clay areas and in the fenlands.
Familie: Sphagnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Zuur veen
Substraatvoorkeur: veen
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website