Fraai veenmos

Sphagnum fallax


© Ron Poot

Ecologie & verspreiding

Ecologie

Sphagnum fallax groeit op natte plekken die door regenwater gevoed worden, dus zuur en relatief voedselarm water, en kan gevonden worden in hoogveenslenken, vennen, natte heide en natte graslanden, meest buiten het bereik van grondwater. In levend hoogveen is Sphagnum fallax een storingsindicator, in de veenweidegebieden kan S. fallax beschouwd worden als verzuringsindicator. Ook in natte struwelen en broekbossen kan Fraai veenmos gevonden worden. In de successie vanuit open water in bijvoorbeeld veenputten volgt Sphagnum fallax vaak op Sphagnum cuspidatum en kan dan uitgestrekte tapijten vormen waarin vestiging van andere veenmossoorten niet of nauwelijks mogelijk is; de soort is karakteristiek voor regenererend hoogveen onder hoge atmosferische stikstofdepositie.

 Verspreiding

Sphagnum fallax is algemeen in natte natuurgebieden op de hoger gelegen zandgronden. Ook op andere natte plekken buiten het bereik van grondwater kan Sphagnum fallax gevonden worden, zoals in veenmosrietlanden en in het veenweidegebied. De soort ontbreekt vrijwel in Zuid-Limburg (hier alleen in de omgeving van Brunssum), in het rivierengebied en in de zeekleigebieden, hier zijn de schaarse voorkomens beperkt tot lokale zandopduikingen. Sphagnum fallax is in Europa vooral in het laagland algemeen op geschikte plekken.

Summary

Sphagnum fallax is a common species of ombrogenic wet places. Bog pools are favorite habitats, depressions in other acid terrains may also be occupied and it can stand light shade. It is a characteristic species of regenerating raised bogs. Sphagnum fallax can be found in most parts of the country with the exception of the clay and loess areas.

Familie: Sphagnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Zuur veen
Substraatvoorkeur: veen
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website