Gewoon veenmos

Sphagnum palustre


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Ecologie
Sphagnum palustre groeit in het algemeen langs water of op water verzadigde plekken met zuur, niet extreem voedselarm water. Enige schaduw is geen enkel probleem, op sterk beschaduwde plaatsen zoals in broekbos komen vaak planten voor met enigszins squarreuse takblaadjes. Enige toevoer van mineralen is nodig zodat de soort in echt hoogveen ontbreekt. Venige terreinen, voedselarme bossen en natte heides zijn favoriete standplaatsen. Plekken met basenrijk water of voedselrijk water zijn niet geschikt als groeiplaats. Toch is Sphagnum palustre niet erg kieskeurig, zodat de soort kan opduiken in allerlei soorten `natte natuur´, ook in door natuurbouw ontstane gebieden hoewel hier ofwel de waterverzadiging ofwel de voedselrijkdom vaak een probleem voor deze soort is.

Verspreiding
Dit is in Nederland de meest algemene Veenmossoort, wijd verspreid op de zandgronden en in het veenweide gebied, schaars tot ontbrekend in de klei- en kalkgebieden. Het is wellicht het eerste veenmos waarmee mensen in contact komen, het is algemeen in onze drukst bevolkte gebieden. In het echt stedelijke gebied ontbreekt de soort, maar in de periferie komt deze soort vaak voor.

Summary
Sphagnum palustre is the most common Sphagnum species in the Netherlands and can be found on water lodged places with a moderate influx of nutrients. It can be found in forests, marshy grasslands, heathlands and fenlands. It is common in peat areas and at sandy soils, whereas it is almost lacking from the clay and limestone areas.
Familie: Sphagnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: veen
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website