Sparrig veenmos

Sphagnum teres


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Sphagnum teres komt vrijwel uitsluitend in laagveengebieden voor. De soort komt hier voor op plaatsen waar naast regenwater ook basenrijk grond- of oppervlaktewater doordringt. Het is dan ook vooral te vinden in trilvenen en veenmosrietlanden, dikwijls op plekken waar deze aan legakkers zijn vastgegroeid. Verder staat het soms in broekbossen. In de Pleistocene streken was Sphagnum teres vanouds zeldzaam; inmiddels is zij vermoedelijk beperkt tot één of twee locaties in Zuidoost-Brabant. Op plaatsen met uittredend grondwater zou nog met enige kans op succes gezocht kan worden naar de soort. Plekken met veel Sparrig veenmos blijken dikwijls tot de soortenrijkste elementen binnen de moerasvegetatie te behoren, vooral wat de vaatplanten betreft. Vaak treft men hier een combinatie aan van moerasplanten en soorten van blauwgrasland. Sphagnum teres is een slank, veelal bruin tot bruingroen gekleurd veenmos met een forse eindknop. Planten van Sphagnum squarrosum waarvan de bladen niet hakig teruggekromd zijn, hebben vaak dezelfde kleur en worden daardoor vaak aangezien voor planten van Sphagnum teres. Laatstgenoemde heeft echter hetzelfde slanke postuur als bijvoorbeeld Sphagnum fimbriatum. De bovengenoemde vorm van Sphagnum squarrosum is vrijwel altijd forser.
Familie: Sphagnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: veen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website