Zweepthujamos

Thuidium assimile


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Thuidium assimile komt in vergelijkbare schraalgraslanden voor als Thuidium abietinum en is evenals deze soort sterk achteruitgegaan. De laatste vondsten uit de duinen en de stroomdalen dateren van rond 1950. Evenals bij Thuidium delicatulum waren er enkele binnenlandse vondsten van kuilen en andere plekken die lokaal zijn aangerijkt met kalk, kalkhoudende leem of basenrijk grondwater, zoals bij Blaricum van 1972 tot 1986. Het huidige verspreidingsgebied beperkt zich vrijwel tot de kalkgraslanden van Zuid-Limburg, met een recente (2003) nieuwe vindplaats in het Gulpdal bij Slenaken, samen met Sparrenmos. In 2005 werden enkele stengeltjes ontdekt in een pluk Thuidium tamariscinum afkomstig van een vochtig rabattenbos in het dal van de Merkske. Kennelijk weet Zweepthujamos zich nog steeds te vestigen en niet alleen in droge schraalgraslanden. Ook in het buitenland is het bekend van vochtige en halfbeschaduwde plaatsen op een basenrijke ondergrond.
Familie: Thuidiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Droog schraalland
Substraatvoorkeur: grof strooisel
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website