Stug thujamos

Thuidium recognitum


Ecologie & verspreiding
Thuidium recognitum is in ons land altijd zeer zeldzaam geweest en nu waarschijnlijk verdwenen. De soort heeft zich lang gehandhaafd in ijle, licht overstoven duingraslanden bij Noordwijk, waar het in 2000 voor het laatst is gezien. In 1984 en 1992 is Stug thujamos nog gevonden in het Roggebotzand (Oost-Flevoland), op een rottende stam in een kleibos, resp. in het Voorsterbos (Noordoostpolder). In het buitenland groeit het vaak op humeuze, enigszins beschutte substraten, veelal op een kalkrijkere ondergrond dan gebruikelijk is voor Thuidium delicatulum. Het ontbreken van (oude) vindplaatsen in Zuid-Limburg moet wel toeval zijn. De vindplaatsen in Flevoland laten zien dat Stug thujamos, die in de ons omringende landen zeer zelden sporenkapsels vormt, zich toch geregeld kan vestigen over grote afstanden. Al het dubbelgeveerde thujamos (in tegenstelling tot het meestal drievoudig geveerde Gewoon thujamos) is dus verdacht, zeker in de kalkgebieden en in bossen op jonge rivierklei.
Familie: Thuidiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Verdwenen
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Droog schraalland
Substraatvoorkeur: grof strooisel
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website