Viltnerfmos

Tomentypnum nitens


© Kim Lotterman

Ecologie & verspreiding
Tomentypnum nitens komt voor in open, kwelrijke moerassen en is gebonden aan contactmilieus tussen zuur en basenrijk water. Deze soort is gevonden op een beperkt aantal plaatsen in de oostelijke helft van de Pleistocene streken. Net als andere soorten van kwelmoerassen is ook Tomentypnum zeer sterk achteruitgegaan; op het Pleistoceen is zij zelfs na 1947 niet meer waargenomen. De soort kent een boreaal-arctisch-montane verspreiding, met Nederland aan de rand van het areaal. Groot was dan ook de verrassing toen deze soort in 1982 toch weer werd gevonden, ditmaal in een zeer 'jong' landschap, de Braakman bij Terneuzen. Voor zover bekend is de soort hier inmiddels verdwenen. De vondst laat zien dat hervestiging niet onmogelijk is als kwelrijke moerassen worden hersteld of als nieuwe contactmilieus van zuur en basenrijk water ontstaan. De oppervlakkige gelijkenis met de op veel drogere plaatsen voorkomende Homalothecium lutescens is vrij groot, maar Viltnerfmos is gemakkelijk te herkennen door de aanwezigheid van rizoïden op de stengel en de nerf, die als een dik vilt te zien zijn.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Verdwenen
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: veen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website