Kogeltjesmos

Weissia longifolia


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Weissia longifolia groeit op zonnige, kalkrijke, lemige en kleiïge standplaatsen in het rivierengebied en Zuid-Limburg. De plant heeft een voorkeur voor hellingen zoals dijktaluds en kalkgraslanden. Dergelijke standplaatsen zijn doorgaans op het zuiden en westen geëxponeerd. Naast de kalkgraslanden van Zuid-Limburg bezit de plant een areaaltje in De Liemers, langs de IJssel en in Groningen. Daarnaast zijn verspreide vondsten in de rest van het rivierengebied bekend. Daarbuiten is de soort –met uitzondering van één vondst op Texel– slechts zeer zelden aangetroffen. Grondige inventarisatie in het voorjaar van geschikte dijken in het rivierengebied kan hopelijk nog meer vondsten opleveren. Het elegante mosje heeft bolronde, vrijwel zittende kapsels ingesloten in sterk gekroesde smalle blaadjes.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website