Vertakt vliesjesmos

Weissia squarrosa


Ecologie & verspreiding

Ecologie

Weissia squarrosa groeit op de recente vindplaatsen op kalkloze Maasklei in een kleiput in de uiterwaarden van de Maas, en op kalkloze komklei in graslanden, op de oever van een plasje en in jonge bosaanplant in het Land van Maas en Waal. In de kleiput bij Velddriel groeide de plant met Funaria hygrometrica, Bryum rubens en Fissidens taxifolius. De groeiplaatsen in grasland betreffen recent ingezaaid productiegrasland. De plant groeide daar op de overgang naar greppeltaluds samen met soorten als Tortula truncata, Bryum rubens en Fissidens taxifolius.  De oever van een plasje en de elzen aanplant bij Bergharen zijn onderdeel van een kleinschalig natuurontwikkelingsproject. Begeleidende soorten waren hier onder andere Pleuridium subulatum, Riccardia chamedrifolia, W. longifolia, W. rostellata, Pseudephemerum nitidum en Tortula truncata. Alle plekken hebben gemeen dat het vochtige tot natte, vers blootgelegde, kalkloze klei betreft. Kennelijk bestaat er op deze plekken een langlevende sporenvoorraad in de bodem. W. squarrosa vormt rijkelijk kapsels waarmee de sporenvoorraad wordt aangevuld voordat de plantjes door het sluiten van de vegetatie bovengronds weer verdwijnen.

Verspreiding

Lange tijd leek Weissia squarrosa verdwenen uit Nederland. Er waren vier vondsten uit het midden van de 19de eeuw bekend en één uit 1906, alle uit kleigebieden in de omgeving van Utrecht en Jutphaas. In 2007 werd de soort weer gevonden in een verse kleiput in de uiterwaard van de Maas bij Velddriel. In 2012 en 2014 volgden enkele vondsten in het Land van Maas en Waal rondom Bergharen. Weissia squarrosa is een zeldzame endemische soort van West- en Midden-Europa van het noordelijke Middellandse zeegebied tot zuid-Scandinavië. En van Engeland in het westen tot Roemenië in het oosten. In de ons omringende landen is de soort (zeer) zeldzaam. In Duitsland zijn de meeste vondsten gedaan in Baden. In België is de soort zeldzaam in het Lotharings district en zeer zeldzaam in het Ardens en Brabants district. In Engeland komt de soort zeldzaam voor in het zuiden.

Summary

Weissia squarrosa is a very rare species near the big rivers. It was found in the nineteenth century, was absent for a hundred years, and was refound recently, on fresh, limefree clay.

Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: klei en leem
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website