Rond boogsterrenmos

Plagiomnium affine


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Plagiomnium affine groeit op droge tot matig vochtige standplaatsen en op enigszins humusrijke bodem, die kan variëren van zwak zuur tot basisch. De groeiplaats is vaak beschaduwd, maar kan ook meer open zijn. De biotopen zijn nogal divers, maar zijn vaak sterk door mensen beinvloed. Zo vindt je deze algemene soort bijvoorbeeld aan greppelwanden en beekoevers, in naaldbossen, broekbossen, de duinen en parken, op boomvoeten, bospaden en kalkgraslanden. De witte plekken op het kaartje zijn meestal gebieden, die nog niet intensief onderzocht zijn. Plagiomnium affine is soms moeilijk te onderscheiden van P. ellipticum, vooral wanneer bij jong materiaal van P. affine de tandjes ontbreken en er nauwelijks aflopende blaadjes te zien zijn. P. affine heeft naast de schaarse korte rizoïden aan de voet van de stengel (micronemata) vaak ook een plukje lange rizoïden (macronemata) aan de stengeltop of midden op de stengel, terwijl P. ellipticum alleen korte rizoïden heeft. Bovendien is P. ellipticum veel kritischer wat groeiplaats betreft. Sporenkapsels komen zelden voor, maar wel vindt men regelmatig mooi rechtopstaande fertiele planten met antheridiën. Die hebben dikwijls lang aflopende blaadjes en kunnen dan gemakkelijk aangezien worden voor P. elatum.
Familie: Mniaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: op allerlei bodems
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website