Stomp boogsterrenmos

Plagiomnium ellipticum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Plagiomnium ellipticum groeit op vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke plaatsen, die zowel open als beschaduwd kunnen zijn, bijvoorbeeld moerasbossen, getijdengrienden, rietlanden en trilvenen. Plagiomnium ellipticum komt verspreid over het land voor met uitzondering van de zeekleigebieden. Er zijn vooral veel waarnemingen uit Noordwest-Overijssel en van de beekdalen in Brabant. Verder bleek tijdens een revisie van de Boogsterrenmossen van de Biesbosch, dat deze soort daar ook aardig vertegenwoordigd is, terwijl er geen enkele collectie tussen zat van P. affine. Wanneer de omstandigheden gunstig zijn, kan ze in fraaie grote populaties voorkomen. Meestal vindt je deze soort in gebieden, die door de mens min of meer met rust worden gelaten. Plagiomnium ellipticum is soms vrij lastig op naam te brengen en verwisseling met P. affine komt nogal eens voor. Het is dan ook waarschijnlijk, dat een aantal stippen van P. ellipticum onterecht is. Een handig veldkenmerk is dat P. ellipticum nooit lange rizoïden aan de stengel heeft, maar vaak wel veel korte rizoïden.
Familie: Mniaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: veen
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website