Gewoon wintermos

Microbryum davallianum


© Luciën Calle

Ecologie & verspreiding
Microbryum davallianum is te vinden op dijken, in uiterwaarden, langs paden en in weilanden. Het is een winterpionier op open, vaak kalkhoudende klei, zavel en leem. Het aantal atlasblokken met opgaven van deze soort is meer dan verdubbeld: van 51 voor 1980 naar 128 daarna. Dit is ongetwijfeld het resultaat van beter zoeken, zie bijvoorbeeld de concentraties van vindplaatsen rond Rotterdam, in de Biesbosch en in Noordwest-Friesland. Dikwijls is Tortula truncata als begeleider aanwezig. Binnen M. davallianum worden twee variëteiten onderscheiden, var. conicum en var. davalllianum. Helaas zijn veel opgaven niet op variëteitsniveau onderscheiden waardoor het kaartje van M. davallianum s.l. meer stippen bevat dan de kaartjes van de afzonderlijke variëteiten. Microbryum davallianum var. davallianum en var. conicum worden in het buitenland wel als aparte soorten opgevat, bijv. in Nebel & Philippi (2000). Het is dringend gewenst om bij opgaven van M. davallianum te vermelden om welke variëteit het gaat en om in het verleden gedane opgaven alsnog te controleren indien hier herbariummateriaal van is bewaard.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website