Slank veenmos

Sphagnum flexuosum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding

Ecologie

Sphagnum flexuosum wordt meestal gevonden op beschaduwde natte standplaatsen met een mesotroof tot matig oligotroof karakter en kan uitgestrekte tapijten vormen. Vaak zijn dit standplaatsen zoals Elzen- en Berkenbroek in de veenweidegebieden maar ook Veenmosrietlanden zijn zeer geschikt. In mindere mate komt de soort ook in trilvenen voor. In de Hollandse plassengebieden komt Sphagnum flexuosum ook nogal eens voor in de oevervegetaties langs vaarten en kanalen. Op de zandgronden wordt Sphagnum flexuosum meestal gevonden in bijvoorbeeld Wilgenstruweel of Gagelstruweel en natte Berkenbossen, een enkele keer in Pijpenstrootjevegetaties langs vennen. Vaak is er sprake van wat oppervlakkige stroming in het water, bijvoorbeeld langs greppels. Hoewel Sphagnum flexuosum op minder zure en natte standplaatsen voorkomt dan Sphagnum fallax, komen de soorten vaak samen voor. Ook Sphagnum palustre, Sphagnum squarrosum en Sphagnum fimbriatum komen vaak samen met Sphagnum flexuosum voor.

Verspreiding

Sphagnum flexuosum komt verspreid in het gehele land voor met uitzondering van de kleigebieden en het zuidelijke deel van Limburg. Op de zandgronden wordt de soort meest gevonden in landschappen met een (licht) geaccidenteerd karakter zoals in beekmoerassen. De zeldzaamheid van deze soort hangt ten dele samen met de verschuiving van onderzoeksintensiteit (er wordt recent minder onderzoek gedaan in bijvoorbeeld het Vechtplassengebied) en tevens met de slechte herkenbaarheid in het veld van deze soort ten opzichte van Sphagnum fallax. Het verzamelen en microscopisch natrekken van meerdere kenmerken is bij deze twee soorten geboden, met name van vondsten in broekbossen. De bij analyses geconstateerde achteruitgang van de soort kan behalve door deze oorzaken waarschijnlijk vooral verklaard worden door verdroging van de groeiplaatsen en door afname van min of meer gebufferde milieus met licht stromend water. Op de Utrechtse Heuvelrug is Sphagnum flexuosum bijvoorbeeld in de 19e eeuw regelmatig gevonden maar is met de uitbreiding van de bebouwing daar het gebied voor dit Veenmos onbewoonbaar geworden. Sphagnum flexuosum komt in Europa wijd verbreid voor met een wat oceanisch karakter, in boreale en montane gebieden groeit de soort vaker op meer open standplaatsen dan bij ons.

Summary

Sphagnum flexuosum is a species of mesotrophic, often shaded wet places. It the western part of the country if mainly occurs in open Betula and Alnus woodland stands with high watertables, as well as in Phragmites vegetation and grasslands along open water. On the sandy soils in the eastern part of the country Sphagnum flexuosum is mostly confined to landscapes with superficial waterflow, like in Birch woodlands along brooks or shrubs with Salix or Myrica with small ditches. 

Familie: Sphagnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Zuur veen
Substraatvoorkeur: veen
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website