Stijf veenmos

Sphagnum capillifolium


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding

Ecologie

Sphagnum capillifolium kan op drogere standplaatsen voorkomen dan de meeste andere Veenmossen. Ze groeit vaak op meer of minder sterk beschaduwde standplaatsen met zure veenbodem of ruwe humus. Sphagnum capillifolium wordt regelmatig gevonden in berkenbroekbossen en natte heides, daarnaast zijn er veel opgaven uit veenmosrietland en wordt Stijf veenmos een enkele maar aangetroffen in duinpannen. Deze soort wordt in hoogveen weinig gevonden en duidt dan op verdroging (O'Reilly 2009). S. capillifolium is (evenals S. quinquefarium) een kenmerkende soort voor stuifzandveentjes op beboste noordhellingen, vooral op de Veluwe (Bijlsma et al., 2011). Deze veentjes groeien vaak onder gaten in het kronendak van grove den, waardoor er sprake is van ‘open schaduw’. Regelmatig maar lang niet altijd is er ook sprake van stagnerende laagjes in de ondergrond.

Verspreiding

Sphagnum capillifolium komt vrij algemeen voor op de zandgronden en in mindere mate in de veenweidegebieden, ook in de duingebieden. Onder de grote rivieren is de soort minder voorkomend dan daarboven. Uit Zuid-Limburg is het alleen opgegeven van de Brunssummerheide. In kleigebieden ontbreekt deze soort. Er lijkt in het voorkomen in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog een dalende trend te zijn, vooral in het Hollandse veenweidegebied. Sphagnum capillifolium is op het noordelijk halfrond een algemene soort die in open bergbossen opvallende, uitgestrekte bestanden kan vormen.

Summary

Sphagnum capillifolium is found relatively frequent at often shaded habitats like swamp forest, it also occurs in Reed swamps, wet heathlands and in ‘open shadow conditions’ in dry Birch and Pine woods. It is not found in the clay areas and rarely in bogs.

Familie: Sphagnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Zuur veen
Substraatvoorkeur: veen
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website