Rood veenmos

Sphagnum rubellum


© Menno van den Bos

Ecologie & verspreiding
Sphagnum rubellum is te vinden in veenmosrietlanden, veenmosrijke trilvenen en moerasheiden. Daarnaast is de soort ook te vinden op venige venoevers en natte heiden, in hoogveen en soms in blauwgraslanden en beekbegeleidende veentjes. De standplaats is meestal geëxponeerd en voedselarm. Sphagnum rubellum komt verspreid door vrijwel het gehele land voor, het meest in Noordoost-Nederland en in de grotere laagveengebieden. Hier is het aantal vindplaatsen min of meer gelijk gebleven. Op de Utrechtse Heuvelrug en op de Veluwe lijkt Sphagnum rubellum achteruit gegaan te zijn. Vermoedelijk is het hier echter op diverse plaatsen nog wel aanwezig, maar moet er gewoon eens gekeken gaan worden. Gezien de veelheid aan biotopen waarin S. rubellum voor kan komen is de soort ook elders waarschijnlijk nog wel vaker te vinden dan het kaartje aangeeft. Sphagnum rubellum is door zijn rode kleur veelal een opvallende soort die echter gemakkelijk met S. capillifolium verwisseld kan worden.
Familie: Sphagnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Zuur veen
Substraatvoorkeur: veen
Controle: microscopische determinatie
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website